گِردبُر سنتی

نحوه کارکرد دستگاه تمام اتوماتیک سه کاره تافتون سنتی

قابلیت خمیرگیری نرم را دارد ✅

دستگاه تمام اتوماتیک سه کاره گِرد تافتون در تنور گِلی

خمیر را خشک نمیکند ✅

روش کار دستگاه گِردبُر در تنور سنتی یا گِلی

برگشت خمیر ندارد✅

خمیر را به صورت گرد برش میزند✅

دستگاه اتومات نان تافتون

در تنور سنتی یا گِلی