سه کاره چهار گوش

پک کامل دستگاه برای نانوایی لواش
تنور و سه کاره چهار گوش

کیفیت واقعی نان لواش را در این فیلم مشاهده کنید?